Polityka prywatności


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. PYTAMDOKTORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy alei Jana Chrystiana Szucha 3 /2, 00-580 Warszawa, numer NIP 7010525311 REGON 0000593307, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000593307, która świadczy Usługi drogą elektroniczną, zarządzająca Serwisem https://pytamdoktora.pl/, chroni prywatność Użytkowników korzystających z Serwisu stosując odpowiednie zaplecze merytoryczne oraz techniczne wymagane przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zbiory danych osobowych Użytkowników Serwisu podlegają ochronie fizycznej oraz prawnej dzięki zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz stosowaniu procedur wymaganych przez ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator danych osobowych szanuje prawo Użytkowników do prywatności dbając o bezpieczeństwo wszelkich przekazywanych informacji za pośrednictwem https://pytamdoktora.pl/.

4. Niniejszy dokument określa sposób gromadzenia oraz przetwarzania wszelkich informacji w tym danych osobowych, uzyskanych od osób odwiedzających oraz korzystających z Serwisu https://pytamdoktora.pl/

5. Definicje:

a) Administrator danych osobowych (zwany również Administrator) – PYTAMDOKTORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy alei Jana Chrystiana Szucha 3 /2, 00-580 Warszawa, numer NIP 7010525311 REGON 0000593307, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000593307,

b) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie https://pytamdoktora.pl/, umożliwiający utworzenie Konta.

c) Konto (zwane także Kontem Użytkownika) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem – adresem e-mail) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym w którym gromadzone są dane Użytkownika.

d) Newsletter – elektroniczny biuletyn informacyjny przesyłany na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

e) Regulamin Serwisu – dokument dostępny na stronie internetowej Serwisu https://pytamdoktora.pl/ określający w szczególności zasady i warunki korzystania z Serwisu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

f) Rejestracja – utworzenie Konta w Serwisie dokonywane przez prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracji.

g) Serwis – Serwis internetowy administrowany przezPYTAMDOKTORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy alei Jana Chrystiana Szucha 3 /2, 00-580 Warszawa, numer NIP 7010525311 REGON 0000593307, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000593307,

h) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.

§ 2. DANE GROMADZONE PRZEZ SERWIS

1. Serwis gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje dane osobowe dobrowolnie przekazywane przez swoich Użytkowników, wyłącznie kiedy wyrażą oni zgodę na ich przetwarzanie.

2. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników Serwisu przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji w sposób prawidłowy usług świadczonych przez Serwis.

3. Serwis gromadzi oraz przetwarza:

a) dane niezbędne do zarejestrowania Użytkownika oraz utworzenia Konta – imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, hasło, numer telefonu.

b) W przypadku Rejestracji lekarzy wymagane jest także podanie numeru Prawa Wykonywania Zawodu, specjalizacji, numeru telefonu.

c) dane niezbędne w celu prowadzenia usługi Newsletter – adres e-mail,

d) dane niezbędne w celu przygotowania faktury VAT w przypadku lekarzy – imię i nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe, Numer Identyfikacji Podatnika oraz adres e-mail,

e) dane niezbędne w celu przeprowadzenia procesu reklamacji – imię i nazwisko oraz adres e-mail.

4. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników, niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych przez Serwis oraz inne dane, podane przez Użytkownika korzystającego z Serwisu, niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi (zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

5. Serwis wykorzystuje dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP. Wszelkie dane zgromadzone w logach systemowych w tym dane eksploatacyjne, określające aktywność Użytkownika w Serwisie wykorzystywane są przez Serwis w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych.

6. Serwis gwarantuje wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień jakie wynikają z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) w tym m.in. prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach wspomnianej ustawy. Powyższe, Użytkownik dokonać może za pośrednictwem Konta lub pod adresem e-mail: kontakt@pytamdoktora.pl.

7. Zbiory danych osobowych prowadzonych przez Serwis zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

§ 3. SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Serwis może wykorzystywać informacje przekazane przez Użytkownika korzystającego z Serwisu wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie oraz za ich wyraźną zgodą (w przypadku Użytkownika po otrzymaniu oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym dokumentem). Każdorazowe wykorzystanie informacji w inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie będzie wiązało się z poinformowaniem Użytkownika korzystającego z Serwisu o sposobie i celu ich wykorzystania oraz będzie wymagało od nich każdorazowego wyrażenia zgody na wykorzystanie tych informacji.

2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przede wszystkim w celu właściwego prowadzenia Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w szczególności w celu obsługi procesu rejestracji, utworzenia Konta, logowania do Konta oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu.

3. Serwis w celu świadczonych usług nie wymaga podania ani nie pobiera danych szczególnie chronionych według definicji zawartej w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), jeżeli Użytkownik przekazuje dane o których mowa powyżej robi to wyłącznie z własnej woli i na własną odpowiedzialność. Serwis narzuca w takim wypadku konieczność pozbawienia cech umożliwiających identyfikację osoby, której dane dotyczą.

4. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników mogą być wykorzystywane w celu przesyłania Użytkownikom informacji handlowych pochodzących bezpośrednio od Administratora Serwisu oraz w celu przesyłania Użytkownikom usługi newsletter zawierającej informacje związane z Serwisem, w tym dotyczące nowości pojawiających się w Serwisie, oraz inne informacje związane z tematyką Serwisu. Na takie działanie Użytkownicy wyrażają zgodę podczas Rejestracji.

5. Serwis nie przekazuje danych osobowych swoich Użytkowników wbrew prawu podmiotom trzecim nie ujętym w niniejszym dokumencie. Przekazanie danych możliwe jest wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych w szczególności po wskazaniu podstawy prawnej oraz uzasadnienia potrzeby posiadania wspomnianych danych.

6. W przypadku uzyskania przez Administratora danych wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator danych może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, na zasadach określonych przepisami prawa.

7. Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika innym firmom na podstawie pisemnych umów zgodnie Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) w celu wykonania przez te firmy usług na rzecz Serwisu prowadzących do jego poprawnego działania w szczególności usług związanych z hostingiem, utrzymaniem oraz zarządzaniem serwerów na których funkcjonuje Serwis, administracją Serwisu, prowadzeniem prac konserwacyjnych Serwisu, a także dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnianiem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

8. Serwis zastrzega sobie prawo do przekazania wszystkich zgromadzonych informacji o Użytkownikach w przypadku restrukturyzacji Serwisu, jego sprzedaży, fuzji, wejścia w spółkę, przypisania, przeniesienia lub zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części Serwis. O przeprowadzeniu procesu Użytkownik będzie informowany każdorazowo w przypadku zaistnienia wspomnianego, dzięki czemu będzie mógł zadecydować o dalszym korzystaniu lub tez zaprzestaniu korzystania z Serwisu.

9. Administrator danych zastrzega sobie możliwość przesyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości w formie e-mail wyłącznie dotyczących bezpośrednio funkcjonowania Serwisu, komunikatów systemowych, marketingu usług własnych.

§ 4. ZASADY PRZEKIEROWANIA ORAZ UDOSTĘPNIANIA

1. W Serwisie mogą znajdować się lub też Serwis może przekazywać swojemu Użytkownikowi łącza do stron internetowych, adresów e-mail, aplikacji, wspomniane nie są kontrolowane przez Serwis. Użytkownik powinien mieć świadomość, iż korzystając ze wspomnianych powinien każdorazowo zapoznać się z warunkami świadczenia usług oraz polityką prywatności podmiotów odpowiedzialnych za strony internetowe lub aplikacje do których prowadzą łącza.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania systemów informatycznych, stron internetowych i aplikacji oraz za poprawność adresów e-mail, do których łącza znajdują się w Serwisie.

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne treści reklamowe oraz informacje udostępniane przez kontrahentów Serwisu za jego pośrednictwem.

§ 5. WYSOKI POZIOM POUFNOŚCI

1. Administrator danych osobowych respektując Ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000), zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

2. Pracownicy Serwisu oraz osoby posiadające uprawniony dostęp do danych osobowych Użytkowników Serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

3. Udostępnione przez Użytkowników informacje w ramach Serwisu nie są publicznie ujawniane.

§ 6. ZABEZPIECZENIA

1. Serwis dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych Użytkowników w tym danych osobowych, w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.

2. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych dostępowych do Konta – adresu e-mail oraz hasła.

3. Wszelkie podejrzenia dotyczące występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia danych lub dostępu podmiotów nieuprawnionych, należy niezwłocznie zgłaszać do Administratora danych osobowych pod adresem: kontakt@pytamdoktora.pl

4. Mimo zastosowania zaawansowanych środków technicznych Administrator danych nie może w pełni zagwarantować tajemnicy składowanych i przesyłanych danych w sieci Internet.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinien zaprzestać korzystania z Serwisu oraz dokonać usunięcia Konta.

2. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji oraz zakładając Konto proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz właściwymi przepisami obowiązującymi na terenie RP.

3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym dokumencie. W przypadku dokonania zmian o których mowa powyżej, Użytkownik będzie każdorazowo informowany oraz będzie mógł je zaakceptować lub odmówić ich akceptacji.

4. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 13.02.2016 roku. 

5. Aktualizacje:

a) z dniem 25.05.2018 dokonano zmian podstaw prawnych zastępując nieobowiązującą już ustawę o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 aktualną ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

b) z dniem 25.05.2018 dopisano § 8. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY, który stanowi integralną część Polityki prytwatności firmy PytamDoktora Sp. z o.o.


§ 8. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prosimy o zapoznanie się z poniższymi zagadnieniami.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest PytamDoktora Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-580), aleja Jana Chrystiana Szucha 3/2.

W jakich celach i na jakiej podstawie przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe PytamDoktora Sp. z o.o. przetwarza w następujących celach:

- administrowania serwisem (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);

- zapewnienia bezpieczeństwa naszych serwisów oraz systemu IT (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);

- zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);

- kontaktu w sprawie łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);

- obsługi Państwa zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 c RODO - wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);

- dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);

- analiz i badań sposobu korzystania przez Państwa z usług świadczonych PytamDoktora Sp. z. o.o. (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);

- dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);

- prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);

- marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 a RODO – wyrażenie zgody).

Jakie dane zbieramy?

- dane niezbędne do zarejestrowania Użytkownika oraz utworzenia Konta – imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, hasło, numer telefonu.

- w przypadku Rejestracji lekarzy wymagane jest także podanie numeru Prawa Wykonywania Zawodu, specjalizacji, numeru telefonu.

- dane niezbędne w celu prowadzenia usługi Newsletter – adres e-mail,

- dane niezbędne w celu przygotowania faktury VAT w przypadku lekarzy – imię i nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe, Numer Identyfikacji Podatnika oraz adres e-mail,

- dane niezbędne w celu przeprowadzenia procesu reklamacji – imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe przekazujemy naszym podmiotom przetwarzającym, tj. firmom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają dane na nasze żądanie. Możemy udostępnić Państwa dane osobowe również innym administratorom, którzy przetwarzają dane w swoim imieniu, np. podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, podmiotom pośredniczącym w płatności online, w zakresie w jakim stają się oni administratorami.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej – wszystkie firmy, z którymi współpracujemy mają siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane osobowe użytkownika przekazywane są bez jego zgody wyłącznie upoważnionym organom państwowym, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa lub postanowienia sądu.

Ile czasu przechowujemy Państwa dane?

Czas przechowywania Państwa danych osobowych niezbędnych do przyjęcia zlecenia jest uzależniony od Ustawodawcy i wynika z przepisów prawa. Dane będziemy przechowywać podczas trwania zlecenia oraz po jej zakończeniu przez okres, w czasie którego ograny państwowe mają prawo przeprowadzić kontrolę.

Prawa osób fizycznych

Państwa prawa to: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w momencie, w którym uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Czy muszą Państwo podawać dane?

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu realizacji Państwa próśb, obsługi i kontaktu, nawiązania współpracy oraz wykonania zlecenia z należytą starannością.

Automatyczne podejmowanie decyzji

PytamDoktora Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny, w tym również w formie profilowania.


Pytam Doktora

Dobrze trafiłeś! Zamów usługę. W prosty sposób uzyskasz odpowiedź na Twoje pytanie od wybranego specjalisty. To tylko cztery kroki. Prosto, szybko i bezpiecznie. Zapraszamy!

zamów usługę